Komunikat Zarządu GTP

with Brak komentarzy

Informujemy, że z dniem 24 lutego 2016 r. w związku z dostosowaniem zapisów umów o świadczeniu usług, do wymogów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U.z 2014,poz. 243 ze zm.) uległ zmianie zapis punktu warunków promocji, któremu nadaje się brzmienie:

„W przypadku niespełnienia wymienionego w pkt. 3 warunku promocji, Klient zostanie obciążony odpłatnością w wysokości udzielonego rabatu, pomniejszonego proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.”

Do wszystkich obowiązujących umów na czas określony, stosuje się wyżej wskazane postanowienie w nowym brzmieniu.