INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GORZOWSKĄ TELEWIZJĘ PRZEWODOWĄ SP. Z O.O.

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności Abonentów są dla GTP Sp. z o.o. jednymi z najwyższych priorytetów.

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Gorzowską Telewizję Przewodową Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 15F (zwaną dalej Dostawcą Usług lub GTP) danych osobowych Abonentów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 Co znajduje się w dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Czy należy się skontaktować z GTP?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z tym dokumentem. Wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Oczywiście można je zmienić w dowolnym momencie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gorzowska Telewizja Przewodowa Sp. z o.o. siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 15F.

Jak można się z nami skontaktować?

Korespondencyjnie pod adresem: Gorzowska Telewizja Przewodowa Sp. z o.o. ul. Walczaka 15F 66-400 Gorzów Wlkp.;

Dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta 95 737 07 07;

Odwiedzając Biuro Obsługi Klienta mieszczące się przy ul. Walczaka 15F w Gorzowie Wlkp.;

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu uprawnień można również kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@tgo.pl

W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe?

Dane osobowe Abonentów są przetwarzane w celach: wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Abonenta lub osób trzecich); marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa prawo telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych; zgoda – w sytuacjach gdy Dostawca Usług jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

 1. Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług takich jak Internet, telewizja czy telefon, zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer PESEL albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość oraz adres. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Dostawcą Usług Umowy.
 2. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak np. numer telefonu czy adres e-mail co usprawnia kontakt między nami i pozwala oferować Państwu coraz to lepsze produkty.
 3. W trakcie trwania łączącej nas umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych, takich jak:
 4. dane transmisyjne, czyli dane o Państwa wychodzących i przychodzących połączeniach głosowych, komunikatach tekstowych i multimedialnych oraz dostępie do Internetu wraz z adresami elektronicznymi urządzeń komunikujących się między sobą, czasie trwania połączeń, ilości przesyłanych i odbieranych danych, adresach internetowych odwiedzanych stron internetowych i aktywności na nich oraz dane o urządzeniach końcowych, takich jak telefony czy komputery wraz z informacjami o ich oprogramowaniu;
 5. dane o lokalizacji, czyli dane o położeniu urządzeń końcowych, takich jak telefony czy komputery, z których Państwo korzystają;
 6. dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na naszą rzecz za ich pośrednictwem;

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
 2. podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
 3. handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
 4. montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;
 5. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;
 6. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;
 7. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi;
 8. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne;
 9. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
 10. operatorom pocztowym
 11. bankom i instytucjom płatniczym;
 12. podmiotom nabywającym wierzytelności;
 13. Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych;
 14. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzącemu Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych;

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane:

 1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 4. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 5. poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dostawca Usług kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować?

Mogą Państwo złożyć do GTP wniosek dotyczący danych osobowych o:

 1. poprawienie danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
 3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych
 4. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Ponadto, na Państwa wniosek udzielimy potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz udzielimy do nich dostępu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego?

Abonent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/132/224